GDPR

Informace k souhlasu s poskytnutím, zpracováním a uchováním osobních údajů.


S odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce anfilov.cz, uživatel uděluje správci, Simonu Anfilovovi, IČ: 64560198, sídlo: Krhanice 275, 257 42 Krhanice souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů dle obecného nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů.​

S odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce anfilov.cz, uživatel uděluje správci, Simonu Anfilovovi, IČ: 64560198, sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha 3, Žižkov souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů dle obecného nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů.​

Tyto osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele nebo zasílání obchodních sdělení správce.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo písemné podobě. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn získat od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, v případě jejich nepřesnosti nebo neúplnosti má právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, má právo vznést námitku, má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost jeho osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení. Uživatel současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat a to e-mailem, zaslaným na adresu simon@anfilov.cz. V takovém případě zajistí správce bez zbytečného odkladu likvidaci uživatelových osobních údajů. Uživatel je oprávněn v případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Logo Anfilov - písmeno A v bílém čtverci.

Simon Anfilov - Brand Designer

Firemní údaje

IČ: 64560198

DIČ: CZ7305260446

Krhanice 275

257 42 Krhanice